Gia công chức năng ERP HKT theo yêu cầu

– Gia công chức năng ERP theo yêu cầu
– Chi phí thỏa thuận.