Lập trình dữ liệu lớn Big Data

– Lập trình dữ liệu lớn Big Data theo yêu cầu
– Chi phí thỏa thuận.