Ngôn ngữ lập trình C là gì?

C là ngôn ngữ lập trình bậc cao được phát triển ban đầu bởi Dennis M.Ritchie để phát triển hệ thống lập trình UNIX ở Bell Labs. C được phát triển ban đầu trên máy tính DEC PDP-11 năm 1972.

Năm 1978, Brian Kernighan và Dennis Ritchie công khai bản mô tả đầu tiên của ngôn ngữ C, được biết đến dưới tên tiêu chuẩn K&R.

Hệ điều hành UNIX, bộ biên dịch C, là tất cả những gì cần thiết cho việc viết các chương trình với ngôn ngữ C. Ngôn ngữ C hiện tại được sử dụng rộng rãi trong môi trường chuyên nghiệp vì những lý do sau đây:

 • Dễ dàng trong việc học
 • Ngôn ngữ có cấu trúc
 • Nó cung cấp các chương trình hiệu quả.
 • Nó có thể xử lý các hoạt động ở tầng thấp.
 • Nó được biên dịch bởi nhiều nền tảng khác nhau.

Sự thật về ngôn ngữ C

C được phát triển ban đầu để viết Hệ điều hành có tên UNIX.

C là ngôn ngữ kế thừa của ngôn ngữ B được giới thiệu những năm 1970.

Ngôn ngữ được chuẩn hóa năm 1988 bởi Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (ANSI).

Hệ điều hành UNIX viết bởi ngôn ngữ C năm 1973.

Ngày nay C được sử dụng rộng rãi nhất trong các ngôn ngữ lập trình hệ thống.

Hầu hết các ứng dụng lớn đều có sự kế thừa, triển khai từ ngôn ngữ C.

Hệ điều hành Linux và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL được viết bởi ngôn ngữ C.

Tại sao lại sử dụng C?

C được phát triển ban đầu cho việc phát triển hệ thống, đặc biệt là các hệ điều hành. C được thừa nhận như là một trong các ngôn ngữ phát triển hệ thống bởi nó cung cấp code và chạy một đoạn code một các nhanh chóng như các ngôn ngữ kiểu Assemly. Vài ví dụ về sử dụng C như sau:

 • Hệ điều hành
 • Bộ biên dịch các ngôn ngữ
 • Các chương trình dịch mã số
 • Các trình Text Editor (notepad …)
 • Các trình in ấn
 • Network Drivers
 • Các chương trình hiện đại
 • Cơ sở dữ liệu
 • Ngôn ngữ thông dịch
 • Tiện ích

Chương trình C

Một chương trình C có thể thay đổi từ 3 dòng đến hàng triệu dòng code, và nên được viết trong một hoặc nhiều file với định dạng “.c“, ví dụ hello.c. Bạn có thể sử dụng “vi“, “vim” hoặc bất kỳ trình editor nào để viết chương trình C thành một file.

Bài hướng dẫn giả sử bạn đã biết cách sử dụng các trình soạn thảo và cách viết source code – mã nguồn bên trong một file chương trình.