Hàm fflush() trong C

Hàm int fflush(FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn flush bộ đệm đầu ra của một Stream.

Khai báo hàm fflush() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm fflush() trong C:

int fflush(FILE *stream)

Tham số

stream − Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà xác định một Stream được đệm.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một giá trị 0 nếu thành công. Nếu có một lỗi xảy ra, EOF được trả về và Error Indicator được thiết lập (ví dụ feof).

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm fflush() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{

  char buff[1024];
  
  memset( buff, '\0', sizeof( buff ));
  
  fprintf(stdout, "Chuan bi buffer\n");
  setvbuf(stdout, buff, _IOFBF, 1024);

  fprintf(stdout, "Hoc C co ban va nang cao tai QTM !!!\n");
  fprintf(stdout, "Ket qua nay se duoc dem\n");
  fflush( stdout );
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ cho kết quả sau. Ở đây, chương trình vẫn đệm output vào trong buff tới khi nó bắt gặp lời gọi đầu tới hàm fflush(), sau đó nó lại bắt đầu đệm output.