VBA Excel (Bài 24): Hướng dẫn sử dụng vòng lặp For … Next trong VBA

Vòng lặp trong Excel là quá trình lặp lại 1 đoạn mã theo một số lần nhất định trong VBA. Việc này rất có lợi trong những việc đòi hỏi nhiều thao tác thủ công lặp đi lặp lại (ví dụ như in ấn hàng loạt Phiếu thu, chi dựa trên 1 mẫu phiếu duy nhất). Việc tìm hiểu về vòng lặp là một yêu cầu cơ bản nhất cho những bạn bắt đầu với việc học cách sử dụng VBA trong Excel, vì mục tiêu của chúng ta luôn là “Giảm thao tác tay, tăng tính tự động nhằm tiết kiệm thời gian xử lý công việc”.

Có 2 loại vòng lặp thường sử dụng là For-Next Loop và Do-Loop. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về cách sử dụng vòng lặp For-next.

Ví dụ 1: Vòng lặp đơn

Gán biến i với các giá trị từ 1 đến 10

Với mỗi giá trị i thì giá trị tại các ô ở cột A, dòng i sẽ có giá trị bằng i

* Lưu ý:

  • Việc sử dụng vòng lặp sẽ có lợi ở trên phạm vi nhỏ, những công việc gần như bắt buộc phải thực hiện bằng tay
  • Với những bảng dữ liệu lớn thì cách sử dụng vòng lặp sẽ làm chậm hơn, khi đó nên cân nhắc chọn cách làm khác

Ví dụ 2: Vòng lặp kép

Đôi khi chúng ta cần thực hiện nhiều vòng lặp lồng nhau trong cùng 1 câu lệnh VBA, khi đó chúng ta cần sử dụng vòng lặp kép.

Cách sử dụng vòng lặp kép khá đơn giản và dễ thực hiện. Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ sau:

Vòng lặp kép 2 vòng lồng nhau

Biến i là thể hiện số cột được lặp trong bảng

Biến j là thể hiện số dòng được lặp trong bảng

=> Kết hợp vòng lặp cho 2 biến i và j để có thể mở rộng phạm vi vòng lặp sang các cột tiếp theo

Vòng lặp kép 3 vòng lồng nhau

Tương tự với vòng lặp 2 vòng, chúng ta có thể tạo ra vòng lặp kép 3 vòng với việc xét đồng thời 1 yếu tố nữa về Sheet để có thể mở rộng phạm vi hoạt động cho nhiều sheet cùng lúc

Tùy theo nhu cầu công việc chúng ta có thể tùy biến vòng lặp để đưa ra được kết quả mong muốn.