Ưu điểm của SERVLET

Servlet được sử dụng để thay thế cho những công nghệ Web động. Việc sử dụng Servlet mang lại những lợi thế:

  • Dễ di chuyển.Servlet được viết bằng Java nên nó có tính di động cao, thực hiện được trên nhiều hệ điều hành, trên các Web Server khác nhau. Khái niệm “Viết một lần, chạy ở mọi nơi” cũng rất đủng vón
  • Mạnh mẽ Servlet hỗ trợ rất hiệu quả cho việc sử dụng các giao diện lõi API như lập trình mạng, xử lý đa luồng, xử lý ảnh, nén dữ liệu, kểt nối các CSDL, bào mật, xù lý phân tán và triệu gọi từ xa RMI, CORBA, v. Nó cùng thích hợp để trao đổi tin, truyền thông giữa Client và Server một cách bình thường.
  • Hiệu quả.Servlet có tính hiệu quâ cao. Một khi được tải về, nó sẽ được lưu lại trong bộ nhớ cùa máy chủ. Servlet duy trì các trạng thái cùa nó, do vậy những tài nguyên ngoại như việc kết nối với CSDL cũng sẽ đựợc lưu giữ lại.
  • An toàn. Bời vi Servlet được viết bằng Java nên nó kế thừa được tính an toàn của Cơ chể tự động dọn rác và việc không sử dụng con trỏ số học của Java giúp cho Servlet thoát khỏi nhiều công việc quản lý bộ nhớ phức tạp. Đồng then nó xử lý các lỗi rất an toàn theo cơ chế xử lý ngoại lệ của Java.
  • Tính tích hợp. Các Servlet được tích hợp với các Chúng cộng tác với các Server tốt hơn các chương trình CGI.
  • Tính linh hoạt. Các Servlet hoàn toàn mềm dẻo. Một HTTP Servlet được sử dụng để tạo ra một trang Web, sau đó ta có thể sử dụng thẻ <Servlet> để đưa nó vào trang Web tĩnh, hoặc sủ dung với các Servlet khác để lọc ra các nội dung cần thiết.