Bài tập C++ về IF ELSE

Bài tập C++ về IF ELSE 1

Viết một chương trình C++ để nhập lương nhân viên, tính thuế thu nhập và lương ròng (số tiền lương thực sự mà nhân viên đó nhận được). Với các thông số giả sử như sau (không theo luật lương, chỉ là con số giả sử để dễ tính toán):

 • 30% thuế thu nhập nếu lương là 15 triệu.
 • 20% thuế thu nhập nếu lương từ 7 đến 15 triệu.
 • 10% thuế thu nhập nếu lương dưới 7 triệu.

Code mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{

int thuesuat;
float luong,sothue,luongrong=0;
cout << "Nhập số tiền lương : ";
cin>>luong;
if(luong>15)
{
sothue=luong*0.3;
thuesuat=30;
}
else if(luong>=7)
{
sothue=luong*0.2;
thuesuat=20;
}
else
{
sothue=luong*0.1;
thuesuat=10;
}
luongrong=luong-sothue;
cout << "Lương = " << luong << endl;
cout << "Thuế thu nhập " << thuesuat << "% = " << sothue << endl;
cout << "Tiền lương thực nhận = " << luongrong << endl;
return 0;
}

Kết quả khi chạy code trên:

Bài tập C++ về IF ELSE 2

Viết chương trình C++ để nhập tuổi và in ra kết quả nếu tuổi học sinh đó không đủ điều kiện vào học lớp 10. Biết tuổi vào lớp 10 của học sinh là 16.

Code C++ mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

int tuoi;
cout << "Nhập tuổi học sinh : " << endl;
cin>>tuoi;
if(tuoi==16)
{
cout << "Tuổi của học sinh là: " << tuoi << " tuoi." << endl;
cout << "Học sinh đủ tuổi vào lớp 10!" << endl;
}
else
{
cout << "Tuổi của học sinh là: " << tuoi << " tuoi." << endl;
cout << "Học sinh không đủ tuổi vào lớp 10!" << endl;
}
return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Bài tập C++ về IF ELSE 3

Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên bất kỳ từ bàn phím và in kết quả ra màn hình để thông báo cho người dùng biết số đó lớn hay nhỏ hơn 100.

Code C++ mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main(){
int a;
cout << "Nhập số nguyên: " << endl;
cin>>a;
if(a>100)
{
cout << a << " lớn hơn 100." << endl; 
}
else
{
cout << a << " nhỏ hơn 100." << endl; 
}
return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Bài tập C++ về IF ELSE 4

Viết chương trình C++ để người dùng nhập vào 3 số nguyên và tìm số lớn nhất trong 3 số đó.

Code C++ mẫu:

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 cout<<"Nhập vào 3 số bất kỳ:";
 int a1,a2,a3,max;
 cin>>a1>>a2>>a3;

max=a1; //Giả sử số đầu tiên lớn nhất

if(max<a2) max=a2; //So sánh max với a2 và cập nhật max

if(max<a3) max=a3; //So sánh max với a3 và cập nhật max

cout<<"Số lớn nhất trong 3 số là: "<<max; //In max ra màn hình
 
 
 return 0; 
}

Kết quả đầu ra:

Bài tập C++ về IF ELSE 5

Viết chương trình C++ xếp hạng học lực của học sinh dựa trên các điểm bài kiểm tra, điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ. Nếu:

 • Điểm trung bình >= 9.0 là hạng A.
 • Điểm trung bình >=7.0 và < 9.0 là hạng B
 • Điểm trung bình >=5.0 và < 7.0 là hạng C
 • Điểm trung bình <5.0 là hạng F

Code C++ mẫu:

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 float a; 
 float b; 
 float c; 
 float dtb; 
 cout<<"Nhập điểm kiểm tra, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ tương ứng:"; 
 cin>>a>>b>>c; 
 dtb=(a+b+c)/3; 
 cout<<"Điểm trung bình là: "<<dtb<<endl;
 
 
 if(dtb>=9.0)cout<<"Hạng A"; 
 else if((dtb>=7.0) && (dtb<9.0)) cout<<"Hạng B"; 
 else if((dtb>=5.0) && (dtb<7.0))cout<<"Hạng C"; 
 else if(dtb<5.0) cout<<"Hạng F"; 
 else cout<<"Điểm không hợp lệ"; 
 
 cout<<"\n"; 
 cout<<"Giải bởi Quantrimang.com";
 return 0; 
}

Kết quả đầu ra:

Bài tập C++ về IF ELSE 6

Viết chương trình C++ để tìm nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0. Biết rằng:

 • Nếu a và b cùng bằng 0 thì phương trình vô nghiệm.
 • Nếu a=0 thì phương trình có một nghiệm là (-c/b).
 • Nếu b2-4ac < 0, thì phương trình vô nghiệm.
 • Nếu không, phương trình có hai nghiệm, dùng công thức tính nghiệm để tính.

Code mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{

float a,b,c,d,x1,x2;
cout << "Nhập hệ số a, b, c của phương trình bậc 2 tương ứng: " << endl;
cin>>a>>b>>c;
if(!a){
if(!b)
cout << "Cả a và b không thể cùng bằng 0 trong phương trình ax^2 + bx + c = 0" << "\n";
else
{
d=-c/b;
cout << "Phương trình có nghiệm duy nhất : " << d << endl;
}
}
else
{
d=b*b-4*a*c;
if(d>0)
x1=(-b+sqrt(d))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(d))/(2*a);
cout << "Nghiệm thứ nhất x1 = " << x1 << endl;
cout << "Nghiệm thứ hai x2 = " << x2 << endl;
}
cout<<"Giải bởi Quantrimang.com";
return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Bài tập C++ về IF ELSE 7

Cửa hàng của bạn nhận gửi bán sản phẩm cho một công ty khác và hưởng hoa hồng, với mức hoa hồng theo doanh số bán như sau:

 • 5% nếu tổng doanh số nhỏ hơn hoặc bằng 100 triệu.
 • 10% nếu tổng doanh số nhỏ hơn hoặc bằng 300 triệu.
 • 20 % nếu tổng doanh số là lớn hơn 300 triệu.

Hãy viết chương trình C++ để tính hoa hồng bạn sẽ nhận được dựa trên doanh số bán hàng.

Code C++ mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

long int doanhso;
float hoahong;
cout << "Tổng doanh số bán hàng: " << endl;
cin>>doanhso;
if(doanhso<=100)
{
hoahong=doanhso*5/100;
cout << "Với tổng doanh số là " << doanhso << ", ";
cout << "thì hoa hồng nhận được là " << hoahong;
}
else if(doanhso<=300)
{
hoahong=doanhso*10/100;
cout << "Với tổng doanh số là " << doanhso << ", ";
cout << "thì hoa hồng nhận được là " << hoahong;
}
else if(doanhso>300)
{
hoahong=doanhso*20/100;
cout << "Với tổng doanh số là " << doanhso << ", ";
cout << "thì hoa hồng nhận được là " << hoahong;
}
cout <<"\n";
cout << "Giải bởi Quantrimang.com";
return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Bài tập C++ về IF ELSE 8

Viết chương trình C++ để tính cước điện thoại bàn cho một hộ gia đình với các thông số như sau:

 • Phí thuê bao bắt buộc là 25 nghìn.
 • 600 đồng cho mỗi phút gọi của 50 phút đầu tiên.
 • 400 đồng cho mỗi phút gọi của 150 phút tiếp theo.
 • 200 đồng cho bất kỳ phút gọi nào sau 200 phút đầu tiên.

Code C++ mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

long int sophut,phi=0;
float tong;
const int phicodinh=25000;
cout << "Số phút gọi trong tháng: ";
cin>>sophut;
if(sophut>200)
phi=(sophut-200)*200+150*400+50*600;
else if(sophut>50)
phi=(sophut-50)*400+50*600;
else
phi=sophut*600;
tong=phi+phicodinh;
cout << "Bạn đã gọi " << sophut << " phút." << endl;
cout << "Số tiền điện thoại phải nộp là " << tong << endl;
cout << "Giải bởi Quantrimang.com";

return 0;
}

Kết quả đầu ra: