Cài đặt môi trường C++

Cài đặt IDE để biên dịch và thực thi C++

Cài đặt IDE để biên dịch và thực thi C++ khá giống với C, bạn có thể tham khảo Cài đặt C để biết cách làm chi tiết nha.

Cài đặt để chạy trên Command Prompt

Nếu bạn muốn cài đặt để biên dịch và chạy trên Command Prompt, thì bạn nên đọc phần sau đây.

Nếu bạn muốn cài đặt môi trường C++, bạn cần hai phần mềm có sẵn trong máy sau đây:

Text Editor

Nó sẽ được sử dụng để soạn chương trình của bạn. Ví dụ như Windows Notepad, OS Edit command, Brief, Epsilon, EMACS và Vim hoặc Vi.

Tên và phiên bản của Text Editor có thể đa dạng trên các hệ điều hành khác nhau. Ví dụ, Notepad sẽ được sử dụng trên Windows và Vim hoặc Vi có thể được sử dụng trên Windows cũng như Linux hoặc UNIX.

Các file, mà bạn tạo với editor này, được gọi là các source file và với C++, chúng được đặt tên với đuôi mở rộng là .cpp, .cp, hoặc .c.

Trước khi bắt đầu lập trình, đảm bảo rằng bạn có một Text editor và bạn có đủ kinh nghiệm để soạn một chương trình C++.

C++ Compiler:

C++ Compiler được sử dụng để biên dịch source code của bạn thành chương trình có thể thực thi.

Hầu hết C++ compiler không quan tâm phần đuôi mở rộng bạn cung cấp cho source code, nhưng nếu bạn không xác định, thì theo mặc định, nó sẽ sử dụng đuôi là .cpp.

Compiler được sử dụng thường xuyên nhất là GNU C/C++ compiler, hoặc bạn có thể sử dụng các Compiler khác từ HP hoặc Solaris nếu bạn có Hệ điều hành tương ứng.

Cài đặt GNU C/C++ Compiler

Cài đặt trên UNIX/Linux

Nếu bạn đang sử dụng Linux hoặc UNIX, thì kiểm tra xem GCC đã được cài đặt trên hệ thống chưa bằng việc nhập lệnh sau tại dòng lệnh (command line):

$ g++ -v

Nếu bạn đã cài đặt GCC, thì nó sẽ in thông báo sau:

Using built-in specs. 
Target: i386-redhat-linux 
Configured with: ../configure --prefix=/usr ....... 
Thread model: posix 
gcc version 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-46)

Nếu GCC chưa được cài đặt, bạn cần phải cài đặt theo hướng dẫn có tại: http://gcc.gnu.org/install/

Cài đặt trên Mac OS X

Nếu bạn sử dụng Mac OS X, cách đơn giản nhất để cài đặt GCC là tải môi trường phát triển Xcode từ Website của Applet và theo các chỉ dẫn.

Bạn có thể tải Xcode từ: developer.apple.com/xcode/

Cài đặt trên Windows

Để cài đặt GCC trên Windows, bạn cần cài đặt MinGW. Để cài đặt MinGW, bạn truy cập: mingw.org, và từ đó tới trang để tải MinGW. Tải phiên bản mới nhất của MinGW, sẽ có tên là MinGW-<version>.exe.

Trong khi cài đặt MinGW, tối thiểu bạn phải cài đặt gcc-core, gcc-g++, binutils, và MinGW runtime.

Thêm thư mục phụ bin của MinGW tới biến môi trường PATH, để mà bạn có thể xác định các tool trên command line bởi các tên đơn giản của chúng.

Khi việc cài đặt hoàn tất, bạn có thể chạy gcc, g++, ar, ranlib, dlltool, và một số GNU tool khác từ Windows command line.