Truyền con trỏ tới hàm trong C++

C++ cho phép bạn truyền một con trỏ tới một hàm. Để làm điều này, đơn giản bạn chỉ cần khai báo tham số hàm như ở dạng một kiểu con trỏ.

Ở ví dụ đơn giản dưới đây, chúng ta truyền một con trỏ unsigned long tới một hàm và thay đổi giá trị bên trong hàm, mà phản chiếu trở lại trong khi gọi hàm:

#include <iostream>
#include <ctime>
 
using namespace std;
void laySoGiay(unsigned long *par);

int main ()
{
  unsigned long sogiay;


  laySoGiay( &sogiay );

  // in gia tri
  cout << "So giay la: " << sogiay << endl;

  return 0;
}

void laySoGiay(unsigned long *par)
{
  // Lay so giay hien tai
  *par = time( NULL );
  return;
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Hàm, mà có thể chấp nhận một con trỏ, cũng có thể chấp nhận một mảng như ví dụ sau:

#include <iostream>
using namespace std;
 
// khai bao ham:
double giaTriTB(int *arr, int size);
 
int main ()
{
  // mot mang so nguyen co 5 phan tu.
  int doanhSoBH[5] = {122, 35, 27, 235, 60};
  double trungbinh;
 
  // truyen con tro toi mang duoi dang mot tham so.
  trungbinh = giaTriTB( doanhSoBH, 5 ) ;
 
  // hien thi ket qua 
  cout << "Gia tri trung binh la: " << trungbinh << endl; 
  
  return 0;
}

double giaTriTB(int *arr, int size)
{
 int  i, sum = 0;    
 double trungbinh;     
 
 for (i = 0; i < size; ++i)
 {
  sum += arr[i];
  }
 
 trungbinh = double(sum) / size;
 
 return trungbinh;
}

Khi chương trình C++ trên được biên dịch và thực thi, nó cho kết quả sau:

Gia tri trung binh la: 95.8