Đặc điểm của quản trị tài chính doanh nghiệp là: (i) Luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; (ii) Bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp; (iii) Luôn bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Các nội dung của doanh nghiệp tài chính gồm: