Thị trường chứng khoán: phân tích và đầu tư chứng khoán

Thị trường chứng khoán là một tập hợp bao gồm những người mua và người bán cổ phiếu (hay chứng khoán), thứ đại diện cho quyền sở hữu của họ đối với một doanh nghiệp; chúng có thể bao gồm các cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng, hoặc những cổ phiếu được giao dịch một cách không công khai, ví dụ như cổ phần của một công ty tư nhân được bán cho các nhà đầu tư thông qua các nền tảng gọi vốn cộng đồng. Những khoản đầu tư trên thị trường này hầu hết được thực hiện thông qua môi giới chứng khoán và nền tảng giao dịch điện tử.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Mời xem các bài viết dưới đây để hiểu về bản chất và vận hành của thị trường chứng khoán. Các bài viết về phân tích chứng khoán, đặc biệt phân tích kỹ thuật sẽ được trình bày cũng được trình bày theo các danh mục links riêng.

1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1.Khái quát sự ra đời và phát triển

1.2. Khái niệm thị trường chứ ng khoán

1.3. Phân loại thị trường chứng khoán

1.3.1. Phân loại theo hàng hoá của TTCK

1.3.2. Phân loại theo quá trình luân chuyển vốn

1.3.3. Phân loại theo hình thức tổ chức của thị trường

1.4. Vai trò của thị trường chứng khoán

1.5. Giới thiệu một số TTCK trên thế giới

1.5.1. TTCK Mỹ

1.5.2. TTCK Nhật bản

1.5.3. TTCK Thái Lan

1.5.4. TTCK Việt Nam

2. CHỨNG KHOÁN VÀ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

2.1. Giới thiệu về chứng khoán

2.1.1.Khái niệm và đặc điểm của chứng khoán

2.1.2.Phân loại chứng khoán

2.2. Phát hành chứng khoán

2.2.1. Các phương thức phát hành chứng khoán

2.2.2. Phát hành chứng khoán công ty lần đầu ra công chúng

2.2.3. Phát hành trái phiếu Chính phủ và trái phiếu địa phương

3. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC CỦA THỊ TRƯỜNG CHNG KHOÁN

3.1.Sở giao dịch chứng khoán

3.1.1.Khái niệm

3.1.2. Chức năng

3.2. Thành viên của Sở giao dịch

3.2.1.Khái niệm

3.2.2.Quyền và nghĩa vụ của thành viên

3.3. Niêm yết chứng khoán

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Mục đích của việc niêm yết

3.3.3. Những thuận lợi và bất lợi của việc niêm yết đối với tổ chức niêm yết

3.3.4. Phân loại niêm yết

3.3.5. Tiêu chuẩn niêm yết

3.3.6 .Thủ tục niêm yết

3.4. Thị trường chứ ng khoán phi tập trung (thị trường OTC)

3.4.1. Khái niệm

3.4.2. Đặc điểm

3.4.3. Vai trò của thị trường OTC

4. CÁC GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

4.1. Hệ thống giao dịch chứng khoán

4.1.1. Phương thức giao dịch

4.1.2. Lệnh giao dịch

4.1.3. Thời gian giao dịch

4.1.4. Đơn vị giao dịch

4.1.5. Đơn vị yết giá (quotation unit)

4.1.5. Biên độ dao động giá

4.1.6. Giá tham chiếu (reference price)

4.2. Thực hiện Giao dịch mua bán chứng khoán

4.2.1. Mở tài khoản giao dịch

4.2.2. Đặt lệnh giao dịch

4.2.3. Chuyển phiếu lệnh đến phòng giao dịch công ty chứng khoán

4.2.4. Chuyển lệnh đến người môi giới tại Sở giao dịch chứng khoán

4.2.5. Chuyển lệnh đến bộ phận khớp lệnh

4.2.6. Khớp lệnh và thông báo kết quả giao dịch

4.2.7. Báo cáo kết quả giao dịch về công ty chứng khoán

4.2.8. Xác nhận giao dịch và làm thủ tục thanh toán

4.2.9.Thanh toán và hoàn tất giao dịch

5. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

5.1. Khái niệm

5.2. Mô hình tổ chức và nguyên tắc hoạt động

5.2.1. Mô hình công ty chứng khoán chuyên doanh

5.2.2. Mô hình công ty chứng khoán đa năng

5.3. Các nghiệp vụ cơ bản của công ty chứng khoán

5.3.1. Nghiệp vụ môi giới

5.3.2. Nghiệp vụ tự doanh

5.3.3. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành

5.3.4. Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

5.3.5. Quản lý danh mục đầu tư

5.3.6. Các nghiệp vụ khác

5.4. Vai trò của công ty chứng khoán

5.4.1. Đối với các tổ chức phát hành

5.4.2. Đối với các nhà đầu tư

5.4.3. Đối với thị trường chứng khoán

5.4.4. Đối với các cơ quan quản lý thị trường

6. HỆ THỐNG THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

6.1. Giới thiệu hệ thống thông tin trên thị trư ờng chứng khoán

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Phân loại hệ thống thông tin

6.1.3. Phổ biến thông tin thị trường

6.2. Các nguồn thông tin trên thị trường

6.2.1. Thông tin từ tổ chức niêm yết

6.2.2. Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán

6.2.3. Thông tin từ các tổ chức kinh doanh chứng khoán

6.2.4. Một số thông tin do Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thông báo

6.3. Chỉ số giá chứng khoán

6.3.1. Chỉ số giá cổ phiếu

6.3.2. Chỉ số giá trái phiếu

6.4. Hệ thống thông tin và chỉ số giá cổ phiếu trên TTCK Việt Nam (VN index)

7. PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN

7.1. Nội dung phân tích chứng khoán

7.1.1. Phân tích vĩ mô

7.1.2. Phân tích ngành

7.1.3. Phân tích công ty