Trả về con trỏ từ hàm trong C++

Như chúng ta đã thấy cách C++ cho phép trả về một mảng từ một hàm, tương tự như vậy, C++ cho phép bạn trả về một con trỏ từ một hàm. Để làm điều này, bạn phải khai báo một hàm trả về một con trỏ như sau:

int * tenHam()
{
.
.
.
}

Điều thứ hai cần ghi nhớ là, nó không là ý kiến tốt để trả về địa chỉ của một biến cục bộ tới ngoại vi của một hàm, vì thế bạn sẽ phải định nghĩa biến cục bộ như là biến static.

Bây giờ, giả sử hàm sau sẽ tạo 10 số ngẫu nhiên và trả về chúng bởi sử dụng một tên mảng mà biểu diễn một con trỏ, ví dụ, địa chỉ đầu tiên của phần tử mảng đầu tiên.

#include <iostream>
#include <ctime>
#include <stdlib.h>  
using namespace std;
 
// phan dinh nghia ham de tao va tra ve cac so ngau nhien.
int * soNgauNhien( )
{
 static int r[10];
 
 
 srand( (unsigned)time( NULL ) );
 for (int i = 0; i < 10; ++i)
 {
  r[i] = rand();
  cout << r[i] << endl;
 }
 
 return r;
}
 
// ham main de goi phan dinh nghia ham tren.
int main ()
{
  // mot con tro tro toi mot so nguyen.
  int *p;
 
  p = soNgauNhien();
  for ( int i = 0; i < 10; i++ )
  {
    cout << "Gia tri cua *(p + " << i << ") : ";
    cout << *(p + i) << endl;
  }
 
  return 0;
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau: