Gọi hàm bởi giá trị trong C++

Phương thức thức gọi hàm bởi giá trị của các tham số đã truyền tới một hàm sao chép giá trị thực sự của một tham số vào trong tham biến chính thức của hàm. Trong trường hợp này, các thay đổi được tạo ra tới tham biến bên trong hàm không có ảnh hưởng tới tham số.

Theo mặc định, Ngôn ngữ C++ sử dụng hàm gọi bởi giá trị để truyền các tham số. Hiểu theo nghĩa chung là code bên trong một hàm không thể thay đổi tham số đã sử dụng để gọi hàm. Giả sử định nghĩa hàm traodoi() như sau:

// phan dinh nghia ham de trao doi cac gia tri.
void traodoi(int x, int y)
{
  int temp;

  temp = x; /* luu giu gia tri cua x */
  x = y;  /* dat y vao trong x */
  y = temp; /* dat x vao trong y */
 
  return;
}

Bây giờ chúng ta gọi hàm traodoi() bởi truyền các giá trị thực sự như ví dụ sau:

#include <iostream>
using namespace std;
 
// Phan khai bao ham
void traodoi(int x, int y);
 
int main ()
{
  // Khai bao bien cuc bo:
  int a = 100;
  int b = 200;
 
  cout << "Truoc khi trao doi, gia tri cua a la: " << a << endl;
  cout << "Truoc khi trao doi, gia tri cua b la: " << b << endl;
 
  // goi ham de trao doi cac gia tri.
  traodoi(a, b);
 
  cout << "Sau khi trao doi, gia tri cua a la: " << a << endl;
  cout << "Sau khi trao doi, gia tri cua b la: " << b << endl;
 
  return 0;
}

Bạn đặt phần định nghĩa hàm trên vào cuối đoạn code này, sau đó biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Nó chỉ rằng không có thay đổi về giá trị mặc dù chúng đã được thay đổi bên trong hàm.