Gọi hàm bởi con trỏ trong C++

Phương thức gọi hàm bởi con trỏ trong C++ truyền các tham số tới một hàm, sao các địa chỉ của một tham số vào trong tham số chính thức. Bên trong hàm, địa chỉ này được sử dụng để truy cập tham số thực sự được sử dụng trong lời gọi hàm. Nghĩa là các thay đổi được tạo ra cho tham số chính thức ảnh hưởng tới tham số đã truyền.

Để truyền giá trị bởi con trỏ, các con trỏ tham số được truyền tới các hàm giống như bất kỳ giá trị khác. Vì thế, bạn cần khai báo các tham số hàm ở dạng kiểu con trỏ như trong hàm traodoi() sau, mà trao đổi giá trị của hai biến integer được trỏ bởi tham số của nó.

// phan dinh nghia ham de trao doi cac gia tri.
void traodoi(int *x, int *y)
{
  int temp;
  temp = *x; /* luu giu gia tri tai dia chi x */
  *x = *y; /* dat y vao trong x */
  *y = temp; /* dat x vao trong y */
 
  return;
}

Để kiểm tra chi tiết về con trỏ trong C++, bạn truy cập chương: Con trỏ trong C++.

Bây giờ, gọi hàm traodoi() bằng việc truyền các giá trị bởi con trỏ như trong ví dụ sau:

#include <iostream>
using namespace std;

// Phan khai bao ham
void traodoi(int *x, int *y);

int main ()
{
  // Khai bao bien cuc bo:
  int a = 100;
  int b = 200;
 
  cout << "Truoc khi trao doi, gia tri cua a la: " << a << endl;
  cout << "Truoc khi trao doi, gia tri cua b la: " << b << endl;

  /* goi ham traodoi de trao doi cac gia tri cua cac bien.
  * &a chi rang con tro dang tro toi a (dia chi cua bien a) va
  * &b chi rang con tro dang tro toi b (dia chi cua bien b).
  */
  traodoi(&a, &b);

  cout << "Sau khi trao doi, gia tri cua a la: " << a << endl;
  cout << "Sau khi trao doi, gia tri cua b la: :" << b << endl;
 
  return 0;
}

Bạn đặt phần định nghĩa hàm trên vào cuối đoạn code này, sau đó biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Bạn cũng nên theo dõi chương: Gọi hàm bởi giá trị trong C++ để so sánh sự khác nhau này.