Gọi hàm bởi tham chiếu trong C++

Phương thức gọi hàm bởi tham chiếu của các tham số đã truyền tới một hàm sao chép địa chỉ của một tham số vào trong tham biến chính thức. Bên trong hàm đó, địa chỉ được sử dụng để truy cập tham số thực sự được sử dụng trong gọi hàm. Điều này có nghĩa rằng các thay đổi được tạo ra với tham biến ảnh hưởng tới tham số được truyền.

Để truyền giá trị bởi tham chiếu, các con trỏ tham số được truyền tới các hàm giống như bất kỳ giá trị khác. Vì thế theo đó, bạn cần khai báo các tham số hàm như là các kiểu con trỏ như trong hàm traodoi() như sau, mà thay đổi giá trị của hai biến integer được trỏ tới bởi các tham số của nó.

// phan dinh nghia ham de trao doi cac gia tri.
void traodoi(int &x, int &y)
{
  int temp;
  temp = x; /* luu giu gia tri tai dia chi x */
  x = y;  /* dat y vao trong x */
  y = temp; /* dat x vao trong y */
 
  return;
}

Bây giờ, chúng ta gọi hàm traodoi() bởi truyền các giá trị bởi tham chiếu như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

// phan khai bao ham
void traodoi(int &x, int &y);

int main ()
{
  // Khai bao bien cuc bo:
  int a = 100;
  int b = 200;
 
  cout << "Truoc khi trao doi, gia tri cua a la: " << a << endl;
  cout << "Truoc khi trao doi, gia tri cua b la: " << b << endl;

  /* goi ham traodoi de trao doi cac gia tri boi su dung tham chieu bien.*/
  traodoi(a, b);

  cout << "Sau khi trao doi, gia tri cua a la: " << a << endl;
  cout << "Sau khi trao doi, gia tri cua b la: " << b << endl;
 
  return 0;
}

Bạn đặt phần định nghĩa hàm trên vào cuối đoạn code này, sau đó biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Điều này chỉ ra rằng các thay đổi đã phản ánh bên ngoài hàm, không giống như gọi hàm bởi giá trị mà các thay đổi không phản ánh bên ngoài hàm.