Copy constructor trong C++

Copy constructor là một constructor mà tạo một đối tượng bằng việc khởi tạo nó với một đối tượng của cùng lớp đó, mà đã được tạo trước đó. Copy constructor được sử dụng để:

Khởi tạo một đối tượng từ đối tượng khác với cùng kiểu.

Sao chép một đối tượng để truyền nó như là một tham số tới một hàm.

Sao chép một đối tượng để trả về nó từ một hàm.

Nếu một copy constructor không được định nghĩa trong một lớp, compiler sẽ tự nó định nghĩa một copy constructor. Nếu lớp có các biến con trỏ và có một số cấp phát bộ nhớ động, thì nó là một sự cần thiết để có một copy constructor. Form phổ biến nhất của copy constructor trong C++ là:

ten_lop (const ten_lop &obj) {
  // phan than cua constructor
}

Ở đây, obj là một tham chiếu tới một đối tượng mà đang được sử dụng để khởi tạo đối tượng khác.

#include <iostream>

using namespace std;

class Line
{
  public:
   int layChieuDai( void );
   Line( int dai );       // Day la mot constructor don gian
   Line( const Line &obj); // Day la copy constructor
   ~Line();           // Day la destructor

  private:
   int *contro;
};

// Phan dinh nghia cac ham thanh vien, bao gom constructor, copy constructor, destructor
Line::Line(int dai)
{
  cout << "Constructor: cap phat bo nho cho con tro contro" << endl;
  // cap phat bo nho cho con tro
  contro = new int;
  *contro = dai;
}

Line::Line(const Line &obj)
{
  cout << "Copy constructor: cap phat bo nho cho con tro contro" << endl;
  contro = new int;
  *contro = *obj.contro; // sao chep gia tri
}

Line::~Line(void)
{
  cout << "Giai phong bo nho!" << endl;
  delete contro;
}
int Line::layChieuDai( void )
{
  return *contro;
}

void hienThi(Line obj)
{
  cout << "Chieu dai cua line la: " << obj.layChieuDai() <<endl;
}

// ham main cua chuong trinh
int main( )
{
  Line line(50);

  hienThi(line);

  return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả sau:

Bạn theo dõi cùng ví dụ trên những với một sự thay đổi nhỏ để tạo đối tượng khác bởi sử dụng đối tượng đã tồn tại với cùng kiểu.

#include <iostream>

using namespace std;

class Line
{
  public:
   int layChieuDai( void );
   Line( int dai );       // Day la mot constructor don gian
   Line( const Line &obj); // Day la copy constructor
   ~Line();           // Day la destructor

  private:
   int *contro;
};

// Phan dinh nghia cac ham thanh vien, bao gom constructor, copy constructor, destructor
Line::Line(int dai)
{
  cout << "Constructor: cap phat bo nho cho con tro contro" << endl;
  // cap phat bo nho cho con tro
  contro = new int;
  *contro = dai;
}

Line::Line(const Line &obj)
{
  cout << "Copy constructor: cap phat bo nho cho con tro contro" << endl;
  contro = new int;
  *contro = *obj.contro; // sao chep gia tri
}

Line::~Line(void)
{
  cout << "Giai phong bo nho!" << endl;
  delete contro;
}
int Line::layChieuDai( void )
{
  return *contro;
}

void hienThi(Line obj)
{
  cout << "Chieu dai cua line la: " << obj.layChieuDai() <<endl;
}

// Ham main cua chuong trinh
int main( )
{
  Line line1(45);

  Line line2 = line1; // Lenh nay cung goi copy constructor

  hienThi(line1);
  hienThi(line2);

  return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả sau: