Con trỏ và Mảng trong C++

Con trỏ và Mảng có mối liên hệ chặt chẽ. Thực tế, con trỏ và mảng là có thể thay thế cho nhau trong một số trường hợp. Ví dụ, một con trỏ mà trỏ tới phần đầu mảng có thể truy cập mảng đó bởi sử dụng: hoặc con trỏ số học hoặc chỉ mục mảng. Bạn xét ví dụ sau:

#include <iostream>
 
using namespace std;
const int MAX = 3;
 
int main ()
{
  int mang[MAX] = {10, 100, 200};
  int *contro;
 
  // chung ta co mot mang dia chi trong con tro.
  contro = mang;
  for (int i = 0; i < MAX; i++)
  {
   cout << "Dia chi cua mang[" << i << "] = ";
   cout << contro << endl;
 
   cout << "Gia tri cua mang[" << i << "] = ";
   cout << *contro << endl;
 
   // tro toi vi tri tiep theo
   contro++;
  }
  return 0;
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Tuy nhiên, con trỏ và mảng không hoàn toàn thay thế được cho nhau. Ví dụ, bạn xét chương trình sau:

#include <iostream>
 
using namespace std;
const int MAX = 3;
 
int main ()
{
  int mang[MAX] = {10, 100, 200};
 
  for (int i = 0; i < MAX; i++)
  {
   *mang = i;  // Day la cu phap chinh xac
   mang++;    // cu phap nay la sai. Ban nen chu y.
  }
  return 0;
}

Việc áp dụng toán tử con trỏ * tới biến mang là hoàn hảo, nhưng nó không hợp lệ khi sửa đổi giá trị biến mang. Lý do là biến mang là một constant mà trỏ tới phần đầu mảng và không thể được sử dụng như là l-value.

Bởi vì, một tên mảng tạo một hằng con trỏ, nó có thể vẫn được sử dụng trong các biểu thức con trỏ, miễn là nó không bị sửa đổi. Ví dụ sau là một lệnh hợp lệ mà gán mang[2] giá trị 500.

*(mang + 2) = 500;

Lệnh trên là hợp lệ và sẽ biên dịch thành công bởi vì mang không bị thay đổi.