Nạp chồng toán tử nhị phân trong C++

Các toán tử nhị phân trong C++ nhận hai tham số. Bạn sử dụng toán tử nhị phân khá thường xuyên, ví dụ như toán tử cộng (+), toán tử trừ (-) và toán tử chia (/).

Ví dụ sau giải thích cách toán tử cộng (+) có thể được nạp chồng trong C++. Tương tự, bạn có thể nạp chồng toán tử trừ (-) và toán tử chia (/).

#include <iostream>
using namespace std;
 
class Box
{
  double chieudai;   // Chieu dai cua mot box
  double chieurong;   // Chieu rong cua mot box
  double chieucao;   // Chieu cao cua mot box
public:
 
  double tinhTheTich(void)
  {
   return chieudai * chieurong * chieucao;
  }
  void setChieuDai( double dai )
  {
    chieudai = dai;
  }
 
  void setChieuRong( double rong )
  {
    chieurong = rong;
  }
 
  void setChieuCao( double cao )
  {
    chieucao = cao;
  }
  // Nap chong toan tu + de cong hai doi tuong Box.
  Box operator+(const Box& b)
  {
   Box box;
   box.chieudai = this->chieudai + b.chieudai;
   box.chieurong = this->chieurong + b.chieurong;
   box.chieucao = this->chieucao + b.chieucao;
   return box;
  }
};
// ham main cua chuong trinh
int main( )
{
  Box Box1;        // Khai bao Box1 la cua kieu Box
  Box Box2;        // Khai bao Box2 la cua kieu Box
  Box Box3;        // Khai bao Box3 la cua kieu Box
  double thetich = 0.0;   // Luu giu the tich cua mot box tai day
 
  // thong tin chi tiet cua box 1 
  Box1.setChieuDai(3.0); 
  Box1.setChieuRong(4.0); 
  Box1.setChieuCao(5.0);
 
  // thong tin chi tiet cua box 2
  Box2.setChieuDai(6.0); 
  Box2.setChieuRong(7.0); 
  Box2.setChieuCao(8.0);
 
  // the tich cua box 1
  thetich = Box1.tinhTheTich();
  cout << "The tich cua Box1 : " << thetich <<endl;
 
  // the tich cua box 2
  thetich = Box2.tinhTheTich();
  cout << "The tich cua Box2 : " << thetich <<endl;
 
  // Cong hai doi tuong:
  Box3 = Box1 + Box2;
 
  // the tich cua box 3
  thetich = Box3.tinhTheTich();
  cout << "The tich cua Box3 : " << thetich <<endl;
 
  return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả sau: