Hàm ASCII trong SQL Server

Mô tả

Hàm ASCII trong SQL Server được sử dụng để chuyển đổi biểu thức ký tự thành giá trị mã ASCII của ký tự ngoài cùng bên trái của biểu thức.

Cú pháp

Để chạy hàm ASCII trong SQL Server, ta sử dụng cú pháp như sau:

ASCII(bieu thuc ky tu)

Tham số:

  • bieu thuc ky tu: biểu thức trả về mã ASCII. Nếu nhập nhiều hơn một ký tự, hàm ASCII sẽ trả về giá trị của ký tự đầu tiên và bỏ qua tất cả các ký tự đằng sau nó.
  • Hàm ASCII ngược với hàm CHAR.

Hàm ASCII chỉ có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm ASCII trong SQL Server.

SELECT ASCII('q'); Result: 113 SELECT ASCII('quantrimang.com'); Result: 113 SELECT ASCII('Q'); Result: 81 SELECT ASCII('Quantrimang.com'); Result: 81