Hàm atexit() trong C

Hàm int atexit(void (*func)(void)) gọi hàm func khi chương trình kết thúc. Bạn có thể đăng ký hàm kết thúc (hàm func) của bạn ở bất cứ đâu bạn thích, nhưng hàm này sẽ được gọi tại thời điểm kết thúc chương trình.

Khai báo hàm atexit() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho atexit() trong C:

int atexit(void (*func)(void))

Tham số

func: Đây là hàm để được gọi tại thời điểm kết thúc chương trình.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một giá trị 0 nếu hàm này được đăng ký thành công. Nếu thất bại thì trả về giá trị khác 0.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của atexit() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void functionA ()
{
   printf("Vi du mot ham functionA\n");
}

int main ()
{
   /* Dang ky mot ham ket thuc chuong trinh */
   atexit(functionA );
   
   printf("Bat dau chay phan chuong trinh chinh ...\n");

   printf("Thoat chuong trinh chinh ...\n");

   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả: