Hàm ungetc() trong C

Hàm int ungetc(int char, FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn đẩy ký tự char (là một unsigned char) lên trên Stream đã cho để mà ký tự kế tiếp được đọc.

Khai báo hàm ungetc() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm ungetc() trong C:

int ungetc(int char, FILE *stream)

Tham số

char — Đây là ký tự để được đẩy về sau.

stream — Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện Input Stream.

Trả về giá trị

Nếu thành công, nó trả về ký tự mà đã được đẩy về sau. Nếu không hàm trả về EOF và Stream vẫn không thay đổi.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm ungetc() trong C:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;
  int c;
  char buffer [256];

  fp = fopen("baitapc.txt", "r");
  if( fp == NULL ) 
  {
   perror("Xuat hien loi trong khi mo baitapc.txt");
   return(-1);
  }
  while(!feof(fp)) 
  {
   c = getc (fp);
   /* thay the ky tu ! boi ky tu + */
   if( c == '!' ) 
   {
     ungetc ('+', fp);
   }
   else 
   {
     ungetc(c, fp);
   }
   fgets(buffer, 255, fp);
   fputs(buffer, stdout);
  }
  return(0);
}

Giả sử chúng ta có baitapc.txt chứa dữ liệu sau. File này sẽ được sử dụng như là input.

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả.