Hàm signal() trong C

Hàm void (*signal(int sig, void (*func)(int)))(int) trong Thư viện C thiết lập một hàm để xử lý tín hiệu (ví dụ: một signal handler).

Khai báo hàm signal() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm signal() trong C:

void (*signal(int sig, void (*func)(int)))(int)

Tham số

sig − Đây là tín hiệu số để một hàm xử lý được thiết lập. Dưới đây liệt kê một số tín hiệu số quan trọng.

macro signal
SIGABRT (Signal Abort) Sự kết thúc bất thường
SIGFPE (Signal Floating-Point Exception) Hoạt động liên quan tới số học không đúng, như chia cho số 0 hoặc tràn luồng (overflow)
SIGILL (Signal Illegal Instruction) Một chỉ lệnh hàm không hợp lệ
SIGINT (Signal Interrupt) Tín hiệu ngắt, thường tạo bởi ứng dụng người dùng
SIGSEGV (Signal Segmentation Violation) Truy cập không hợp lệ tới kho lưu (storage), khi một chương trình cố gắng đọc hoặc ghi bên ngoài bộ nhớ đã được cấp phát cho nó
SIGTERM (Signal Terminate) Yêu cầu kết thúc được gửi tới chương trình

func − Đây là một con trỏ tới một hàm. Đây có thể là một hàm được định nghĩa bởi lập trình viên hoặc một trong các hàm được định nghĩa trước sau:

SIG_DFL Xử lý mặc định: Tín hiệu được xử lý bởi hành động mặc định cho tín hiệu cụ thể đó.
SIG_IGN Bỏ qua tín hiệu: Tín hiệu bị bỏ qua.

Trả về giá trị

Hàm này trả về giá trị trước của Signal Handler hoặc SIG_ERR trên lỗi.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm signal() trong C:

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>

void sighandler(int);

int main()
{
  signal(SIGINT, sighandler);

  while(1) 
  {
   printf("Chuan bi sleep trong mot vai giay ...\n");
   sleep(1); 
  }
  return(0);
}

void sighandler(int signum)
{
  printf("Bat duoc tin hieu %d, chuan bi thoat ...\n", signum);
  exit(1);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ tạo một vòng lặp vô hạn. Để thoát chương trình, bạn nhấn phím CTRL + C.