Quản trị nhân sự và văn hóa doanh nghiệp

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Quản trị nhân sự hay là Quản lý nguồn nhân lực là công tác quản lý các lực lượng lao động của một tổ chức, doanh nghiệp, xã hội; chịu trách nhiệm thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, và tưởng thưởng người lao động, đồng thời giám sát lãnh đạo và văn hóa của tổ chức, và bảo đảm phù hợp với luật lao động và việc làm. Nhân sự hay nguồn nhân lực ở đây bao gồm tất cả các tiềm năng của con người trong một tổ chức hay xã hội (kể cả những thành viên trong ban lãnh đạo doanh nghiệp) tức là tất cả các thành viên trong doanh nghiệp sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử và giá trị đạo đức để thành lập, duy trì và phát triển doanh nghiệp.

I. Khái niệm và tầm quan trọng của quản trị nhân sự

 1. Khái niệm
 2. Tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự
 3. Mục tiêu và chức năng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
 4. Mục tiêu của quản trị nhân sự.
 5. Các chức năng của bộ phận / phòng nhân sự.

III. Khái niệm ý nghĩa và tác dụng của phân tích công việc

 1. Khái niệm
 2. Ý nghĩa
 3. Tác dụng của phân tích công việc
 4. Thông tin cần thu thập, nội dung, các bước phân tích công việc

IV. Các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc

 1. Khai thác các nguồn khả năng lao động
 1. Phân tích hiện trạng nguồn lao động trong doanh nghiệp
 2. Phân tích các khả năng thu hút nhân sự từ bên ngoài:

V. Bố trí và sử dụng lao động

 1. Khái niệm
 2. Nội dung phân công và hiệp tác lao động.

VI. Ðào tạo huấn luyện và phát triển nhân viên

 1. Nhu cầu đào tạo, huấn luyện và phát triển nhân viên.
 2. Tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự .

VII. Ðánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên

 1. Ðịnh nghĩa và mục đích của việc đánh giá.
 2. Tiến trình đánh giá thực hiện công việc.
 3. Phỏng vấn đánh giá.
 4. Phương pháp đánh giá.
 5. Một số vấn đề cần quan tâm khi đánh giá.

VIII. Trả công lao động

 1. Khái niệm
 2. Cơ cấu lương bổng và đãi ngộ
 3. Mục tiêu của hệ thống tiền lương
 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương
 5. Các hình thức tiền lương