Hàm atoi() trong C

Hàm int atoi(const char *str) trong Thư viện C chuẩn chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số nguyên (kiểu int).

Khai báo hàm atoi() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm atoi() trong C:

int atoi(const char *str)

Tham số

str — Đây là chuỗi biểu diễn một số nguyên.

Trả về giá trị

Hàm này trả về số nguyên đã được chuyển đổi dưới dạng một giá trị int. Nếu không có sự chuyển đổi hợp lệ nào được thực hiện, hàm trả về 0.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm atoi() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
   int val;
   char str[20];
   
   strcpy(str, "98993489");
   val = atoi(str);
   printf("Gia tri duoi dang chuoi = %s, \nGia tri duoi dang so nguyen = %d\n", str, val);

   strcpy(str, "QTM.com");
   val = atoi(str);
   printf("\nGia tri duoi dang chuoi = %s, \nGia tri duoi dang so nguyen = %d\n", str, val);

   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả.