Hàm atof() trong C

Hàm double atof(const char *str) trong Thư viện C chuẩn chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số thực dấu chấm động (kiểu double).

Khai báo hàm atof() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm atof() trong C:

double atof(const char *str)

Tham số

str — Đây là một chuỗi có biểu diễn của một số thực dấu chấm động.

Trả về giá trị

Hàm này trả về số thực dấu chấm động đã được chuyển đổi dưới dạng một giá trị double. Nếu không có sự chuyển đổi nào hợp lệ được thực hiện, nó trả về 0.0.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm atof() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
   float val;
   char str[20];
   
   strcpy(str, "98993489");
   val = atof(str);
   printf("Gia tri duoi dang chuoi = %s, \nGia tri duoi dang so thuc = %f\n", str, val);

   strcpy(str, "QTM.com");
   val = atof(str);
   printf("\nGia tri duoi dang chuoi = %s, \nGia tri duoi dang so thuc = %f\n", str, val);

   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả.