Hàm mblen() trong C

Hàm int mblen(const char *str, n) trả về độ dài của một multi-byte char được trỏ tới bởi tham số str.

Khai báo hàm mblen() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho mblen() trong C:

int mblen(const char *str, size_t n)

Tham số

str: Đây là con trỏ trỏ tới byte đầu tiên của một multi-byte char..

n: Đây là số byte tối đa để được kiểm tra cho độ dài ký tự.

Trả về giá trị

Hàm này trả về số byte được truyền từ dãy các byte bắt đầu tại str, nếu một wide char không phải là null được xác nhận. Nó trả về 0 nếu nhận ra một wide char là null. Nó trả về -1 nếu dãy các byte này là không hợp lệ hoặc nếu nó không thể phân tích hoàn toàn một multi-byte char.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của mblen() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
  int len;
  char *pmbnull = NULL;
  char *pmb = (char *)malloc( MB_CUR_MAX );
  wchar_t *pwc = L"Hi";
  wchar_t *pwcs = (wchar_t *)malloc( sizeof( wchar_t ));

  printf("Chuyen doi thanh multibyte string\n");
  len = wcstombs( pmb, pwc, MB_CUR_MAX);
  printf("Cac ky tu vua duoc chuyen doi %d\n", len);
  printf("Gia tri Hex cua multibyte char dau tien la: %#.4x\n", pmb);
  
  len = mblen( pmb, MB_CUR_MAX );
  printf( "Do dai (so byte) cua multibyte char %x la: %u\n", pmb, len );
  
  pmb = NULL;
  
  len = mblen( pmb, MB_CUR_MAX );
  printf( "Do dai (so byte) cua multibyte char %x la: %u\n", pmb, len );
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả: