Hàm strcat trong C

Hàm char *strcat(char *dest, const char *src) phụ thêm (append) chuỗi được trỏ tới bởi src, vào cuối chuỗi được trỏ tới bởi dest.

Khai báo hàm strcat trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strcat() trong C:

char *strcat(char *dest, const char *src)

Tham số

dest — Đây là con trỏ tới mảng đích, mà: nên chứa một chuỗi và nên đủ lớn để chứa chuỗi kết quả sau khi đã được nối chuỗi.

src — Đây là chuỗi để được phụ thêm (append) vào cuối. Chuỗi này không nên gối (chồng) lên chuỗi đích.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới chuỗi kết quả dest.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strcat() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
   char src[50], dest[50];

   strcpy(src,  "Day la chuoi source (chuoi src)");
   strcpy(dest, "Day la chuoi destination (chuoi dest) ");

   strcat(dest, src);

   printf("Sau khi thuc hien ham strcat, chuoi dest la: \n|%s|", dest);
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả: