Hàm srand() trong C

Hàm void srand(unsigned int seed) cung cấp seed cho bộ sinh số ngẫu nhiên được sử dụng bởi hàm rand.

Khai báo hàm srand() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho srand() trong C:

void srand(unsigned int seed)

Tham số

seed: là một giá trị nguyên, được sử dụng như là seed bởi giải thuật sinh số ngẫu nhiên.

Trả về giá trị

Hàm này không trả về bất cứ giá trị nào.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của srand() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main()
{
  int i, n;
  time_t t;
  
  n = 5;
  
  /* Khoi tao bo sinh so ngau nhien */
  srand((unsigned) time(&t));

  /* in 5 so ngau nhien trong day tu 0 toi 50 */
  for( i = 0 ; i < n ; i++ ) 
  {
   printf("%d\n", rand() % 50);
  }
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả: