Hàm rand() trong C

Hàm int rand(void) trả về một số ngẫu nhiên trong dãy từ 0 tới RAND_MAX.

RAND_MAX là một hằng có giá trị mặc định đa dạng (tùy thuộc vào một số yếu tố như Hệ điều hành,…), nhưng ít nhất là 32767.

Khai báo hàm rand() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho rand() trong C:

int rand(void)

Tham số

Hàm rand không nhận tham số nào

Trả về giá trị

Hàm này trả về một số ngẫu nhiên trong dãy từ 0 tới RAND_MAX

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của rand() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main()
{
  int i, n;
  time_t t;
  
  n = 5;
  
  /* Khoi tao bo sinh so ngau nhien */
  srand((unsigned) time(&t));

  /* in 5 so ngau nhien trong day tu 0 toi 49 */
  for( i = 0 ; i < n ; i++ ) 
  {
   printf("%d\n", rand() % 50);
  }
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả: