Hàm fputc() trong C

Hàm int fputc(int char, FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn ghi một ký tự (một unsigned char) đã được xác định bởi tham số char tới Stream đã cho và tăng position indicator cho Stream.

Khai báo hàm fputc() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm fputc() trong C:

int fputc(int char, FILE *stream)

Tham số

char — Đây là ký tự được ghi.

stream — Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện Stream, nơi mà các ký tự được ghi.

Trả về giá trị

Nếu không có lỗi, cùng ký tự đã được ghi sẽ được trả về. Nếu một lỗi xuất hiện, EOF được trả về và Error Indicator được thiết lập.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm fputc() trong C:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;
  int ch;

  fp = fopen("baitapc.txt", "w+");
  for( ch = 33 ; ch <= 100; ch++ )
  {
   fputc(ch, fp);
  }
  fclose(fp);

  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ tạo một baitapc.txt trong thư mục hiện tại, và sẽ có nội dung sau:

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcd

Bây giờ theo dõi nội dung của file trên bởi sử dụng chương trình C sau:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;
  int c;

  fp = fopen("baitapc.txt","r");
  while(1)
  {
   c = fgetc(fp);
   if( feof(fp) )
   {
     break ;
   }
   printf("%c", c);
  }
  fclose(fp);
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ cho kết quả: