Hàm getc() trong C

Hàm int getc(FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn lấy ký tự kế tiếp (một unsigned char) từ Stream đã cho và tăng position indicator cho Stream đó.

Khai báo hàm getc() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm getc() trong C:

int getc(FILE *stream)

Tham số

stream — Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện Stream, trên đó hoạt động được thực hiện.

Trả về giá trị

Hàm này trả về ký tự được đọc dưới dạng một unsigned char được ép kiểu thành một int hoặc EOF hoặc lỗi.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm getc() trong C:

#include<stdio.h>

int main()
{
   char c;

   printf("Nhap ky tu: ");
   c = getc(stdin);
   printf("Hien thi ky tu vua nhap: ");
   putc(c, stdout);
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả: