Hàm fputs() trong C

Hàm int fputs(const char *str, FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn ghi một chuỗi tới Stream đã xác định (không ghi ký tự null).

Khai báo hàm fputs() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm fputs() trong C:

int fputs(const char *str, FILE *stream)

Tham số

str — Đây là một mảng chứa dãy ký tự kết thúc với null được ghi.

stream — Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện Stream, nơi chuỗi được ghi.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một giá trị không âm, hoặc trả về EOF nếu có lỗi.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm fputs() trong C:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;

  fp = fopen("baitapc.txt", "w+");

  fputs("Hoc c co ban va nang cao tai QTM.", fp);
  fputs("Loat bai thu vien C chuan.", fp);

  fclose(fp);
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ tạo một baitapc.txt trong thư mục hiện tại.

Bây giờ theo dõi nội dung của file trên bởi sử dụng chương trình C sau:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;
  int c;

  fp = fopen("baitapc.txt","r");
  while(1)
  {
   c = fgetc(fp);
   if( feof(fp) )
   {
     break ;
   }
   printf("%c", c);
  }
  fclose(fp);
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên để xem kết quả.