Hàm realloc() trong C

Hàm realloc() cố gắng để phục hồi khối bộ nhớ được trỏ tới bởi con trỏ ptr mà đã được cấp phát trước đó với một lời gọi tới malloc hoặc calloc.

Khai báo hàm realloc() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho realloc() trong C:

void *realloc(void *ptr, kich-co)

Tham số

ptr: Đây là con trỏ tới khối bộ nhớ đã được cấp phát trước đó với malloc, calloc hoặc realloc để được tái cấp phát. Nếu giá trị là NULL, thì một khối mới được cấp phát và một con trỏ tới nó được trả về bởi hàm này.

kich-co: Đây là kích cỡ mới cho khối bộ nhớ. Nếu giá trị là 0 và con trỏ ptr trỏ tới một khối nhớ đang tồn tại, khối nhớ được trỏ tới bởi ptr được giải phóng và một con trỏ NULL được trả về.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới bộ nhớ được cấp phát mới, hoặc trả về NULL nếu yêu cầu thất bại.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của realloc() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
  char *str;

  /* lan cap phat bo nho ban bau */
  str = (char *) malloc(15);
  strcpy(str, "QTM");
  printf("Chuoi = %s, tai Dia chi = %u\n", str, str);

  /* tai cap phat lai bo nho */
  str = (char *) realloc(str, 25);
  strcat(str, "@gmail.com");
  printf("Chuoi = %s, tai Dia chi = %u\n", str, str);

  free(str);
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả.