Hàm perror() trong C

Hàm void perror(const char *str) trong Thư viện C chuẩn in một thông điệp mô tả lỗi tới stderr. Đầu tiên thì chuỗi str được in được theo sau bởi một dấu hai chấm và sau đó là một space.

Khai báo hàm perror() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm perror() trong C:

void perror(const char *str)

Tham số

str — Đây là chuỗi chứa một thông điệp tùy biến (Custom message) để được in trước khi có thông báo lỗi.

Trả về giá trị

Hàm này không trả về bất cứ giá trị nào.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm perror() trong C:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;

  /* Doi ten file */
  rename("baitapc.txt", "newbaitapc.txt");

  /* bay gio thu co gang mo baitapc.txt */
  fp = fopen("baitapc.txt", "r");
  if( fp == NULL ) 
  {
   perror("Error: ");
   return(-1);
  }
  fclose(fp);
   
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả: (bởi vì chúng ta đang cố gắng mở một file không tồn tại)