Hàm hasattr() trong Python

Hàm hasattr() trong Python sử dụng để kiểm tra xem đối tượng truyền vào có thuộc tính bạn muốn tìm hay không. Cú pháp của hàm hasattr() như thế nào, nó có những tham số gì và cách sử dụng ra sao? Mời bạn đọc theo dõi.

Cú pháp hàm hasattr() trong Python

hasattr(doituong, tenthuoctinh)

Các tham số của hàm hasattr():

Hàm hasattr() có 2 tham số:

  • doituong: đối tượng bạn muốn kiểm tra
  • tenthuoctinh: tên của thuộc tính cần tìm kiếm

Lưu ý:

Hàm hasattr () trả về:

  • TRUE nếu đối tượng có thuộc tính truyền vào.
  • FALSE nếu đối tượng không có thuộc tính truyền vào.

Ví dụ : Hàm hasattr() hoạt động thế nào?

class Nhanvien:  tuoi = 31  ten = 'QuachTinh' nhanvien = Nhanvien() print('Doi tuong Nhanvien co thuoc tinh tuoi khong?:', hasattr(nhanvien, 'tuoi')) print('Doi tuong Nhanvien co thuoc tinh ten khong?:', hasattr(nhanvien, 'ten')) print('Doi tuong Nhanvien co thuoc tinh luong khong?:', hasattr(nhanvien, 'luong'))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

Doi tuong Nhanvien co thuoc tinh tuoi khong?: True Doi tuong Nhanvien co thuoc tinh ten khong?: True Doi tuong Nhanvien co thuoc tinh luong khong?: False