Hàm object() trong Python

Tiếp tục với chủ đề các hàm tích hợp sẵn trong Python, bài viết sẽ giới thiệu cho các bạn về hàm object() với cú pháp, cách sử dụng cũng như các ví dụ cụ thể. Mời bạn đọc theo dõi.

Hàm object() trong Python trả về một đối tượng rỗng. Bạn không thể thêm các thuộc tính hay phương thức mới cho đối tượng này. Đối tượng trả về này là cơ sở cho tất cả các lớp, chứa các thuộc tính và phương thức dựng sẵn được mặc định cho tất cả các lớp.

Cú pháp hàm object() trong Python:

o = object()

Các tham số của hàm object()

Hàm object() không chứa tham số nào.

Giá trị trả về từ object()

Hàm object() trả về một đối tượng rỗng, đối tượng không có tính năng (Featureless Object).

Ví dụ 1: object() hoạt động như thế nào?

test = object()

print(type(test))
print(dir(test))

Khi bạn chạy chương trình, output trả về sẽ là:

<class 'object'>
['__class__', '__delattr__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__le__', '__lt__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__']

Ở đoạn code trên, ta tạo ra đối tượng test và sử dụng hàm tích hợp sẵn type() và dir() để lấy về các kiểu và thuộc tính hợp lệ của đối tượng. Kết quả không có __dict__ ở output. Do đó, bạn không thể gán các thuộc tính tùy ý cho các instances của lớp này.