Hàm bool() trong Python

Trong ngôn ngữ lập trình Python, hàm bool() được dùng để chuyển đổi giá trị sang Boolean (True hoặc False) sử dụng thủ tục kiểm tra sự thật tiêu chuẩn. Vậy cách sử dụng hàm bool() ra sao? Mời bạn cùng tìm hiểu tron bài viết này nhé.

Cú pháp của hàm bool():

bool([gia_tri])

Các tham số của hàm bool():

Thông thường, tham số của hàm bool() sẽ là một giá trị. Không bắt buộc phải truyền giá trị cho hàm bool(), và trong trường hợp không có giá trị, hàm bool() sẽ trả về False.

Hàm bool() trả về giá trị nào?

Hàm bool() trả về True hoặc False:

  • False: Nếu giá trị False hoặc không được truyền.
  • True: Nếu giá trị True.

Những giá trị sau đây sẽ được Python đánh giá là False:

  • None
  • False
  • Số 0 của bất kỳ kiểu dữ liệu số nào, như 0, 0.0, 0j.
  • Dãy rỗng như (), [ ], ‘ ‘.
  • map rỗng như { }.
  • Đối tượng hoặc class có __bool__() hoặc __len()__ trả về 0 hoặc False.

Tất cả những giá trị nằm ngoài danh sách trên là True.

Ví dụ về hàm bool()

ktra = [] print(ktra,'là',bool(ktra)) ktra = [0] print(ktra,'là',bool(ktra)) ktra = 0.0 print(ktra,'là',bool(ktra)) ktra = None print(ktra,'là',bool(ktra)) ktra = True print(ktra,'là',bool(ktra)) ktra = 'Quantrimang.com' print(ktra,'là',bool(ktra))

Trong chương trình này, ta sẽ kiểm tra một loạt các giá trị, xem hàm bool() trả về False hay True, ta có đầu ra như sau:

[] là False [0] là True 0.0 là False None là False True là True Quantrimang.com là True