Hàm ord() trong Python

Hàm ord() tích hợp sẵn trong Python trả về số nguyên đại diện cho mã Unicode của ký tự được chỉ định.

Cú pháp hàm ord() trong Python

ord(c)

Hàm ord() là nghịch đảo của hàm chr()

Tham số của hàm ord()

ord() có một tham số duy nhất:

  • c: là một chuỗi, ký tự bất kỳ.

Giá trị trả về từ ord()

Ord() trả về một số nguyên đại diện cho mã Unicode của ký tự được chỉ định.

Ví dụ

# số nguyên
print(ord('5'))

# chữ cái 
print(ord('A'))

# ký tự
print(ord('$'))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

53
65
36