Hàm vars() trong Python

Hàm vars() trong Python trả về thuộc tính __dict__ của đối tượng truyền vào nếu đối tượng có thuộc tính __dict__.

Thuộc tính __dict__ là một từ điển chứa các thuộc tính có thể thay đổi của đối tượng.

Lưu ý: gọi hàm vars() không có tham số sẽ trả về một từ điển có chứa bảng ký hiệu cục bộ.

Cú pháp hàm vars() trong Python

vars(object)

Tham số của hàm vars():

Hàm vars() có tối đa 1 tham số:

  • object: có thể là module, class, instance, hoặc bất kỳ object nào có thuộc tính __dict__.

Giá trị trả về từ vars()

  • Vars() trả về thuộc tính __dict__ của đối tượng được truyền vào ban đầu. Nếu đối tượng được truyền cho vars() không có thuộc tính __dict__ thì kết quả sẽ xuất hiện exception TypeError.
  • Nếu không có đối số nào được truyền, vars() hoạt động giống như hàm locals().

Ví dụ: Hàm vars() hoạt động thế nào?

class Foo: def __init__(self, a = 5, b = 10): self.a = a self.b = b InstanceOfFoo = Foo() print(vars(InstanceOfFoo))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

{'a': 5, 'b': 10}