Hàm tuple() trong Python

Trong Python, tuple là một kiểu chuỗi (sequence) bất biến. Hàm dựng sẵn tuple() trong Python được sử dụng để tạo một tuple.

Cú pháp hàm tuple() trong Python

tuple(iterable)

Tham số của hàm tuple()

Hàm tuple() trong Python có tham số :

  • iterable: các iterable được tích hợp sẵn (như list, string, dict) hoặc iterator object.

Giá trị trả về từ tuple()

  • Nếu không có tham số nào được truyền, tuple() trả về một tuple rỗng.
  • Nếu tham số iterable được truyền, tuple() trả về tuple tương ứng.

Ví dụ: Cách tạo tuple bằng tuple()?

t1 = tuple() print('t1=', t1) # tạo một tuple từ list t2 = tuple([2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]) print('t2=', t2) # tạo một tuple từ string t1 = tuple('Quantrimang') print('t1=',t1) # tạo một tuple từ dictionary t1 = tuple({1: 'one', 2: 'two'}) print('t1=',t1)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

t1= () t2= (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) t1= ('Q', 'u', 'a', 'n', 't', 'r', 'i', 'm', 'a', 'n', 'g') t1= (1, 2)