Hàm zip() trong Python

Hàm zip() trong Python trả về một đối tượng zip, là một iterator dạng danh sách các tuple kết hợp các phần tử từ các iterator (được tạo thành từ các iterable) khác.

Cú pháp hàm zip() trong Python

zip(*iterable)

(Iterable là một đối tượng sau khi sử dụng các phương thức sẽ trả về một iterator, ví dụ như Chuỗi, List, Tuple).

Tham số của hàm zip()

Hàm zip() trong Python có tham số:

  • iterable: các iterable được tích hợp sẵn (như list, string, dict) hoặc iterable do người dùng khai báo (được tạo thành từ phương thức __iter__)

Đọc thêm về Đối tượng Iterator trong Python.

Giá trị trả về từ zip()

Hàm zip () trả về một iterator của các bộ dữ liệu tuple dựa trên iterable object.

  • Nếu không có tham số nào được truyền, zip() trả về một iterator rỗng.
  • Nếu tham số được truyền chỉ có duy nhất một iterable, zip() trả về tuple có 1 phần tử.
  • Nếu tham số được truyền có nhiều iterable và độ dài của các iterable không bằng nhau, zip sẽ tạo các tuple có độ dài bằng với số iterable nhỏ nhất.

Cách sử dụng zip()

Ví dụ 1: Cách zip() hoạt động trong Python

numberList = [1, 2, 3] strList = ['one', 'two', 'three'] # Không truyền iterable result = zip() # Chuyển đổi iterator thành list resultList = list(result) print(resultList) # Truyền 2 iterator  result = zip(numberList, strList) # Chuyển đổi iterator thành set resultSet = set(result) print(resultSet)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

[] {(2, 'two'), (3, 'three'), (1, 'one')}

Ví dụ 2: Các iterator có số phần tử khác nhau

numbersList = [1, 2, 3] strList = ['one', 'two'] numbersTuple = ('ONE', 'TWO', 'THREE', 'FOUR') result = zip(numbersList, numbersTuple) # Chuyển đổi thành set resultSet = set(result) print(resultSet) result = zip(numbersList, strList, numbersTuple) # Chuyển đổi thành set resultSet = set(result) print(resultSet)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

{(2, 'TWO'), (3, 'THREE'), (1, 'ONE')} {(2, 'two', 'TWO'), (1, 'one', 'ONE')}

Toán tử * có thể được sử dụng cùng với zip() để giải nén danh sách.

Ví dụ 3: Giải nén giá trị bằng cách sử dụng zip()

coordinate = ['x', 'y', 'z'] value = [3, 4, 5, 0, 9] result = zip(coordinate, value) resultList = list(result) print(resultList) c, v = zip(*resultList) print('c =', c) print('v =', v)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

[('x', 3), ('y', 4), ('z', 5)] c = ('x', 'y', 'z') v = (3, 4, 5)