Hàm abs() trong Python: Trả về giá trị tuyệt đối của một số

Trong Python có rất nhiều hàm được tích hợp sẵn, một trong số đó là hàm abs(). Hàm abs() trả về giá trị tuyệt đối của một số. Nếu số là số phức, abs() sẽ trả về độ lớn.

Cú pháp hàm abs() trong Python:

abs(num)

Các thông số của hàm abs()

Hàm abs() chỉ có một tham số duy nhất là num. num là số cần lấy giá trị tuyệt đối, nó có thể là số nguyên, số thập phân hoặc số phức.

Giá trị trả về từ hàm abs()

Hàm abs() trả về giá trị tuyệt đối của số đã cho:

  • Đối với các số nguyên: Giá trị tuyệt đối nguyên được trả về
  • Đối với số thập phân: Giá trị tuyệt đối thập phân sẽ được trả lại
  • Đối với số phức: Độ lớn của số được trả về

Ví dụ 1 về hàm abs()

# số nguyên ngẫu nhiên a = -10 print('Giá trị tuyệt đối của ',a, 'là: ', abs(a)) # số thập phân ngẫu nhiên b = -15,5 print('Giá trị tuyệt đối của ',b, 'là:', abs(b))

Trong chương trình trên ta lấy giá trị tuyệt đối của số nguyên a = -10 và số thập phân b = -15,5. Khi chạy chương trình ta được kết quả như sau:

Giá tr tuyt đối ca -10 là: 10 Giá tr tuyt đối ca -15,5 là: 15,5

Ví dụ 2 về hàm abs()

c = (6 - 8j) print('Giá trị tuyệt đối của 6 - 8j là: ', abs(c))

Chương trình trên lấy giá trị tuyệt đối của số phức c = 6 – 8j. Trị tuyệt đối của số phức được tính bằng cách lấy căn bậc hai của tổng bình phương 2 phần thực. Khi chạy chương trình ta được kết quả:

Giá tr tuyt đối ca 6 - 8j là: 10.0

Đây là một trong những hàm Python khá đơn giản và dễ năm bắt phải không nào?