Hàm sum() trong Python

Hàm tích hợp sẵn sum() trong Python trả về tổng tất cả các số trong iterable.

Cú pháp hàm sum()

sum(iterable, start)

Hàm sum() bắt đầu cộng từ trái qua phải

  • iterable: các iterable được tích hợp sẵn (như list, string, dict) cần tính tổng, thường là các số.
  • start: giá trị được cộng thêm vào giá trị trả về từ iterable. Giá trị mặc định là 0.

Giá trị trả về từ sum()

Hàm sum() trả về tổng của start và các item thành phần của iterable.

Ví dụ: Cách sum() hoạt động trong Python

numbers = [2.5, 3, 4, -5] # không truyền tham số start  numbersSum = sum(numbers) print(numbersSum) # start = 10 numbersSum = sum(numbers, 10) print(numbersSum)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

4.5 14.5