Hàm any() trong Python

Trong Python, hàm any() trả về True nếu bất kỳ phần tử nào của một iterable là True. Nếu không có phần tử nào True, hàm any() sẽ trả về False.

Cú pháp của hàm any() trong Python

any(interable)

Các thông số của hàm any()

Tham số duy nhất của hàm any() là iterable (có thể là list, string, dictionary,…) trong Python.

Giá trị trả về của hàm any()

Hàm any() trả về:

  • True nếu có ít nhất 1 phần tử trong iterable là True.
  • False nếu tất cả các phần tử trong iterable là False hoặc iterable rỗng.

Cụ thể hơn, các giá trị mà hàm any() trả về được tóm tắt trong bảng sau:

Khi Giá trị trả về
Tất cả các giá trị true True
Tất cả các giá trị false False
Một giá trị true (còn lại false) True
Một giá trị false (còn lại true) True
Iterable rỗng False

Ví dụ 1 về hàm any() với list trong Python

l = [1, 2, 3, 5, 0]
print(any(l))

l = [0, False]
print(any(l))

l = [0, False, 8]
print(any(l))

l = []
print(any(l))

Chương trình trên dùng hàm any() để trả về giá trị cho các list cho trước. 0 và False là 2 giá trị false,các giá trị khác hai giá trị này là True, bao gồm ‘0’ hoặc “0” (có dấu nháy) là true. Khi chạy chương trình trên ta được kết quả là:

True False True False

Ví dụ 2 về cách làm việc của hàm any() với string trong Python

s = "Quantrimang.com"
print(any(s))

s = '0'
print(any(s))

s = ''
print(any(s))

Khi bạn chạy chương trình trên sẽ nhận được kết quả như sau:

True True False

Ví dụ 3 về cách hàm any() làm việc với dictionary trong Python

Trong trường hợp của dictionary, nếu tất cả các key (không phải giá trị) là false thì any() trả về False. Nết ít nhất một key là True, any() trả về True.

d = {0: 'False'} print(any(d)) d = {0: 'False', 1: 'True'} print(any(d)) d = {0: 'False', False: 0} print(any(d)) d = {} print(any(d)) d = {'0': 'False'} print(any(d))

Bạn còn nhớ kiểu dữ kiệu dictionary không, hãy nhớ là hàm any() dựa vào key của dictionary để trả về giá trị. Khi chạy chương trình trên ta sẽ được kết quả sau:

False True False False True

Đó là những kiến thức cơ bản nhất về hàm any() trong Python. Ngoài ra, còn có rất nhiều hàm Python tích hợp sẵn khác, bạn đừng bỏ lỡ nhé.