Hàm pow() trong Python

Hàm pow() được tích hợp sẵn trong Python trả về giá trị của x với lũy thừa của y (xy). Nếu có tham số thứ ba, hàm trả về x lũy thừa y, mô đun z.

Ở bài viết này, Quantrimang.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về pow(), cú pháp, tham số và các ví dụ cụ thể. Mời bạn đọc theo dõi.

Cú pháp hàm pow() trong Python

pow(x, y[, z])

Hàm pow(x, y) tương đương với:

x**y

Các tham số của hàm pow()

Hàm pow() có 3 tham số:

  • x: số cơ sở
  • y: số mũ
  • z: mô đun (tùy chọn)

Các trường hợp có thể xảy ra với tham số của pow()

x y z
Số nguyên (dương, âm) Số nguyên dương Có thể có hoặc không
Số nguyên (dương, âm) Số nguyên âm Không nên có

Giá trị trả về từ pow()

Giá trị trả về của pow() phụ thuộc vào loại tham số được truyền vào.

x y z Giá trị trả về
Số nguyên dương Số nguyên dương N/A Số nguyên
Số nguyên dương Số nguyên âm N/A Số thực
Số nguyên âm Số nguyên dương N/A Số nguyên
Số nguyên âm Số nguyên âm N/A Số nguyên
Số nguyên (dương, âm) Số nguyên dương Số nguyên (dương, âm) Số nguyên

Ví dụ 1: pow() hoạt động như thế nào?

# x, y là số dương (x**y)
print(pow(2, 2))

# x là số âm, y là số dương
print(pow(-2, 2))

# x là số dương, y là số âm (x**-y)
print(pow(2, -2))

# x, y là số âm
print(pow(-2, -2))

Khi bạn chạy chương trình, output trả về sẽ là:

4
4
0.25
0.25

Ví dụ 3: pow() có 3 tham số

x = 7
y = 2
z = 5

print(pow(x, y, z))

Giá trị trả về:

4

Ở đoạn code trên, 7là 49, 49%5 bằng 4.