Hàm round() trong Python

Tiếp tục với chủ đề các hàm tích hợp sẵn trong Python, bài viết sẽ giới thiệu cho các bạn về hàm round() với cú pháp, cách sử dụng cũng như các ví dụ cụ thể. Mời bạn đọc theo dõi.

Hàm round() trong Python làm tròn một số cho trước, trả về số đó dưới dạng số dấu phẩy động, có số chữ số sau dấu phẩy được chỉ định. Số sau dấu phẩy mặc định là 0, nghĩa là hàm sẽ trả về số nguyên gần nhất.

Cú pháp hàm round() trong Python:

round(number[, ndigits])

Các tham số của hàm round()

Hàm round() có 2 tham số:

  • number: Số bạn muốn làm tròn.
  • ndigits: Số chữ số sau dấu phẩy muốn sử dụng làm tròn số. Mặc định là 0.

Giá trị trả về từ round()

  • Nếu không có ndigits, hàm sẽ trả về số nguyên gần nhất.
  • Nếu cung cấp đủ 2 tham số, hàm trả về number với ndigits số thập phân sau dấu phẩy.

Ví dụ 1: round() hoạt động như thế nào?

Ví dụ chỉ truyền tham số đầu tiên:

# không có tham số ndigits 
print(round(10))
print(round(10.7))
print(round(5.5))
print(round(5.4))
print(round(6.8))
print(round(0.1))
print(round(0.7))

Khi bạn chạy chương trình, output trả về sẽ là:

10
11
6
5
7
0
1

Ví dụ 2: Làm tròn số đến vị trí ndigits đã cho

Ví dụ truyền đủ cả 2 tham số:

print(round(2.665, 2))
print(round(50.25556, 2))
print(round(100.000056, 3))
print(round(80.23456, 2))
print(round(122.145,5))

Khi bạn chạy chương trình, output trả về sẽ là:

2.67
50.26
100.0
80.23
122.145