Hàm ascii() trong Python

Trong Python, hàm ascii() trả về chuỗi chứa các đại diện của đối tượng mà có thể in. Nó bỏ qua các giá trị không phải ASCII trong chuỗi bằng cách sử dụng \x, \u hoặc \U.

Cú pháp của hàm ascii() trong Python:

ascii(object)

Tham số của hàm ascii():

Hàm ascii() chỉ có một tham số là đối tượng (như string, list,…).

Hàm ascii() trả về giá trị nào?

Nó trả về một chuỗi chứa các đại diện của đối tượng mà có thể in được (printable).

Ví dụ, ö sẽ được chuyển thành \xf6, √ sẽ thành \u221a, Š sẽ thành \u0152.

Các giá trị không phải ASCII sẽ được thay bằng \x, \u hoặc \U.

Ví dụ về hàm ascii():

Trong ví dụ dưới đây, ta sẽ thử vài ký tự ASCII và xem xem hàm ascii() sẽ trả về gì nhé:

danhsach = ['Python','PŸTHON','√', 'ö','Pythön', 'Š', 'Œ','Ž',10, '©'] print(ascii(danhsach))

Sau khi chạy chương trình trên ta nhận được đầu ra như sau:

['Python', 'P\u0178THON', '\u221a', '\xf6', 'Pyth\xf6n', '\u0160', '\u0152', '\u017d', 10, '\xa9']

Bạn có thể xem danh sách các hàm Python được tích hợp sẵn và đừng quên làm bài tập Python để củng cố thêm kiến thức nhé.