Hàm system() trong C

Hàm int system(const char *command) truyền tên lệnh hoặc tên chương trình được xác định bởi command tới môi trường host để được thực thi bởi Command processor và trả về sau khi lệnh đã hoàn thành.

Khai báo hàm system() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho system() trong C:

int system(const char *command)

Tham số

command: Đây là chuỗi chứa tên lệnh.

Trả về giá trị

Giá trị được trả về là -1 nếu có lỗi, và nếu thành công thì trả về trạng thái của lệnh.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm system() để liệt kê tất cả file và thư mục trong thư mục hiện tại trên thiết bị Windows:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

int main ()
{
   char command[50];

   strcpy( command, "dir" );
   system(command);

   return(0);
}

Biên dịch chương trình C trên môi trường Window để xem kết quả.