Icon trong CSS

Cách thêm icon

Cách đơn giản nhất để thêm icon (biểu tượng) vào trang HTML là dùng thư viện biểu tượng. như Font Awesome, chỉ cần thêm tên của lớp icon đó vào bất kì phần tử HTML nội dòng nào (như <i> hay <span>). Tất cả những icon trong thư viện icon dưới đây đều thuộc dạng vector có thể phóng to (scale) trong CSS (kích thước, màu sắc, bóng…)

Font Awesome Icon

Để dùng icon của Font Awesome, thêm dòng dưới đây vào phần <head> trong trang HTML. Bạn không cần phải tải hay cài đặt gì cả.

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">

VÍ dụ icon bằng Font Awesome

<!DOCTYPE html> <html> <head> <link rel="stylesheet"href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"> </head>
 <body> <i class="fa fa-cloud"></i> <i class="fa fa-heart"></i> <i class="fa fa-car"></i> <i class="fa fa-file"></i> <i class="fa fa-bars"></i>
 </body> </html>


Hình ảnh các icon trong ví dụ trên trình duyệt

Bootstrap Icon

Để dùng icon của Bootstrap, thêm dòng dưới đây vào phần <haed> trong trang HTML. Cách này cũng không cần tải hay cài đặt gì.

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">

Ví dụ icon bằng Bootstrap

<!DOCTYPE html> <html> <head> <link rel="stylesheet"href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> </head> <body> <i class="glyphicon glyphicon-cloud"></i> <i class="glyphicon glyphicon-remove"></i> <i class="glyphicon glyphicon-user"></i> <i class="glyphicon glyphicon-envelope"></i> <i class="glyphicon glyphicon-thumbs-up"></i> </body> </html>


Bootstrap là lựa chọn khá phổ biến để lấy icon cho trang HTML

Google Icon

Để dùng Google Icon, thêm dòng dưới đây vào phần <head> trong trang HTML. Cũng như 2 cách trên, bạn không cần tải hay cài đặt gì.

<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">

Ví dụ Google Icon

<!DOCTYPE html> <html> <head> <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons"> </head> <body> <i class="material-icons">cloud</i> <i class="material-icons">favorite</i> <i class="material-icons">attachment</i> <i class="material-icons">computer</i> <i class="material-icons">traffic</i> </body> </html>


Google cũng có thư viện icon riêng cho nhà phát triển