Rounded Corner trong CSS

Rounded Corner trong CSS là việc sử dụng thuộc tính border-radius để bo tròn góc cạnh các phần tử.

Thuộc tính Border-radius trong CSS

Thuộc tính Border-radius trong CSS được sử dụng để xác định bán kính của các góc của phần tử và bo tròn nó theo bán kính ấy.

Ví dụ:

1. Bo tròn các góc của một phần tử có màu nền được chỉ định

#rcorners1 {  border-radius: 25px;  background: #58257b;  color:white;  padding: 20px;  width: 200px;  height: 150px;
}

2. Bo tròn các góc của một phần tử có viền bên ngoài

#rcorners2 {  border-radius: 25px;  border: 2px solid #58257b;  padding: 20px;  width: 200px;  height: 150px;
}

3. Bo tròn các góc của một phần tử với background là một hình xác định

#rcorners3 {  border-radius: 25px;  background: url(paper.gif);  background-position: left top;  background-repeat: repeat;  padding: 20px;  width: 200px;  height: 150px; }

Code đầy đủ:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> #rcorners1 {  border-radius: 25px;  background: #58257b;  color: white;  padding: 20px;  width: 200px;  height: 150px; } #rcorners2 {  border-radius: 25px;  border: 2px solid #58257b;  padding: 20px;  width: 200px;  height: 150px; } #rcorners3 {  border-radius: 25px;  background: url(pink-paper.jpg);  background-position: left top;  background-repeat: repeat;  padding: 20px;  width: 200px;  height: 150px; } </style> </head> <body> <h1>Thuộc tính border-radius</h1> <p>Bo tròn các góc của một phần tử có màu nền được chỉ định:</p> <p id="rcorners1">Rounded Corner trong CSS</p> <p>Bo tròn các góc của một phần tử có viền bên ngoài:</p> <p id="rcorners2">Rounded Corner trong CSS</p> <p>Bo tròn các góc của một phần tử với background là một hình xác định</p> <p id="rcorners3">Rounded Corner trong CSS</p> </body> </html>

Giá trị các góc của border-radius

Thuộc tính border-radius có thể có từ một đến bốn giá trị. Đầu tiên bạn cần phân biệt các góc trong một phần tử:

 • Góc-1: top-left corner
 • Góc-2: top-right corner
 • Góc-3: bottom-right corner
 • Góc-4: bottom-left corner

1. Trường hợp border-radius có 4 giá trị

Bốn giá trị này sẽ tương ứng với 4 góc: border-radius: góc-1 góc-2 góc-3 góc-4

Ví dụ:

#rcorners1 {  border-radius: 15px 50px 30px 5px;  background: #58257b;  padding: 20px;  width: 200px;  height: 150px; }

2. Trường hợp border-radius có 3 giá trị

Ba giá trị này tương ứng như sau:

 • Giá trị thứ nhất: Góc -1
 • Giá trị thứ hai: Góc-2 và Góc-4
 • Giá trị thứ ba: Góc-3

Ví dụ:

#rcorners2 {  border-radius: 15px 50px 30px;  background: #58257b;  padding: 20px;  width: 200px;  height: 150px; }

3. Trường hợp border-radius có 2 giá trị

Hai giá trị này tương ứng như sau:

 • Giá trị thứ nhất: Góc -1 và Góc-3
 • Giá trị thứ hai: Góc-2 và Góc-4

Ví dụ:

#rcorners3 {  border-radius: 15px 50px;  background: #58257b;  padding: 20px;  width: 200px;  height: 150px; } 

4. Trường hợp border-radius có 1 giá trị

Giá trị này áp dụng với cả 4 góc, tạo nên một hình có các góc bằng nhau

Ví dụ:

#rcorners4 {  border-radius: 15px;  background: #58257b;  padding: 20px;  width: 200px;  height: 150px; } 

Code đầy đủ:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> #rcorners1 {  border-radius: 15px 50px 30px 5px;  background: #58257b;  padding: 20px;  width: 200px;  height: 150px; } #rcorners2 {  border-radius: 15px 50px 30px;  background: #58257b;  padding: 20px;  width: 200px;  height: 150px; } #rcorners3 {  border-radius: 15px 50px;  background: #58257b;  padding: 20px;  width: 200px;